Loading...

Dla autorów

Dla autorów

Rzetelność  informacji   jest dla nas  fundamentem  w budowaniu  społeczności  wokół portalu Wodociągowiec.pl .Oznacza  to dla nas, że dana informacja jest prawdziwa i odzwierciedla rzeczywistość , a źródło jej pochodzenia jest wiarygodne. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, poprawny  i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy.  Nie tolerujemy  „ghostwritingu” i „guest authorshipu”.

 „Ghostwriting”  -gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
„Guest authorship” („honorary authorship”) -gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja portalu wprowadza odpowiednie procedury wymagając od autorów złożenia stosownych oświadczeń.

Prace zgłaszane do opublikowania w portalu Wodociągowiec.pl powinny zostać przesłane droga elektroniczną na adres e-mailowy: redaktor@wodociagowiec.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz miejsce pracy autora lub autorów zgłaszającego artykuł
  • tytuł artykułu wraz z podtytułem artykułu
  • treść artykułu,
  • zdjęcia   wraz z opisem zdjęcia  i podaniem autora zdjęcia
  • tagi  czyli słowa kluczowe
  • oświadczenia oryginalności tekstu oraz związane z procedurą zapobiegającą przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship”
     

TYLKO KOMPLETNE ZGŁOSZENIA PODLEGAĆ BĘDĄ DALSZYM PROCEDUROM

Złożenie artykułu do portalu Wodociągowiec.pl jest równoznaczne z oświadczeniem Autorów o:

1. Posiadaniu pełnych praw autorskich osobistych i majątkowych do zgłoszonego artykułu;
oraz akceptacją poniższych zapisów:

2. Zapewniam, że artykuł nie narusza praw autorskich, znaku towarowego, patentu ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich, a moje prawa autorskie w zakresie utrwalenia artykułu, w postaci zapisu na cyfrowym nośniku CD) i udostępnienia artykułu w postaci elektronicznej, udostępnienia w internecie na całym świecie nie są ograniczone.

3. Oświadczam, że artykuł nie był dotychczas publikowane i nie został złożony w redakcji żadnego innego portalu czy czasopisma.

4. Zobowiązuję się również, że zwrócę wydawcy  portalu Wodociągowiec.pl wszelkie koszty i wynagrodzę wszelkie szkody mogące wynikać z roszczeń osób trzecich, jeśliby okazało się, że którekolwiek z oświadczeń 1, 2, 3 nie jest prawdziwe.

5. Niniejszym udzielam wydawcy Portalu Wodociągowiec.pl  nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie ani terytorium licencji wyłącznej na:
- utrwalenie artykułu,
- zwielokrotnienie artykułu dowolną techniką w tym w postaci zapisu cyfrowego,
- wprowadzenia do pamięci komputera i rozpowszechnienia artykułu w sieci, w tym także przez internet.

6. Wyrażam również zgodę na dokonanie zmian dzieła, wynikających z opracowania redakcyjnego z zastrzeżeniem, że ostateczny kształt tekstu podstawowego i materiałów dodatkowych wymaga akceptacji autora.


Po dokonaniu korekty wydawniczej i językowej autor(zy) otrzymują tekst pracy do ostatecznej korekty autorskiej. Służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu  mail:redaktor@wodociągowiec.pl