Loading...

Regulamin serwisu

Regulamin Portalu Wodociagowiec.pl
§ 1
Postanowienia wstępne
 1. Portal internetowy Wodociągowiec.pl, dostępny pod adresem internetowym www.wodociagowiec.pl prowadzony jest przez Wodociągowiec.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie -Centrum XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000868098., o kapitale zakładowym 10 000 PLN, NIP 8561923261, REGON 387431540.   Tel: 605075779, 503025201.Konto Bankowe: ING 41 1050 1559 1000 0090 8108 0732 . zwany dalej Usługodawcą.  Portal Internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
§ 2
Definicje
 1. Portal Internetowy wodociągowiec.pl - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością „Wodociągowiec.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie -Centrum XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000868098., o kapitale zakładowym 10 000 PLN, NIP 8561923261, REGON 387431540.   Tel: +48605075779, +48503025201.
 2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu oraz Usług dostępnych w Portalu;
 3. Regulamin - niniejszy regulamin portalu www.wodociagowiec.pl
 4. Partner - każdy podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie stosownej umowy;
 5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu, umożliwiające w szczególności:
 1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Portal lub Partnerów,
 2. korzystanie z funkcjonujących w ramach Portalu mechanizmów informatycznych,
 3. korzystanie z innych zasobów sieci Internet.
 1. Konto - konto Użytkownika, są w nim gromadzone dane podane przez Użytkownika
 2. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w tym stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 3. Formularz subskrypcyjny - formularz dostępny w Portalu, umożliwiający utworzenie Konta
 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach portalu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.                                                                                                                                                    
 
 
§ 3
Kontakt z Portalem
 1. Adres: Wodociągowiec.pl Sp. z o.o. ul. Księcia Józefa poniatowskiego 68a 72-100 Nowogard
 2. Adres: e-mail  biuro@wodociagowiec.pl
 3. Numer telefonu +48503025201 +48605075779
 4. Numer rachunku bankowego ING 41 1050 1559 1000 0090 8108 0732
 5. Użytkownik może porozumiewać się ze obsługa portalu za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Użytkownik może porozumieć się telefonicznie ze Biurem w godzinach 9:00 -15:00
§ 4
Wymagania techniczne
 1. Do korzystania ze Portalu, w tym przeglądania informacji oraz zapisanie się na subskrypcje niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką obsługującą htlm5
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer do przeglądania plików multimedialnych
 
§ 5
Zasady korzystania z portalu
 1. W ramach Portalu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
 1. zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi (więcej w zakładce na stronie Dla Autorów)
 2. zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych;
 3. dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług
 4. korzystać z wyszukiwarki;
 1. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu jest bezpłatne.
 2. Świadczenie Usług w Portalu na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu.
 4. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych niestanowiących oferty w rozumieniu art. 661 k.c. dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów, stanowiących, jednakże integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.
 5. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres: biuro@wodociagowiec.pl.
§ 6
Zakładanie Konta w Portalu
 1. Aby założyć Konto w Portalu, należy wypełnić Formularz subskrypcyjny. Niezbędne jest podanie następujących danych imię nazwisko, adres mailowy opcjonalnie nr telefonu kontaktowego
 2. Założenie Konta w Portalu jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu subskrypcyjnym.
 4. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Portalu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy biuro@wodociągowiec.pl
§ 7
Własność intelektualna
 1. Używanie utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu i w ramach tego Portalu nie powoduje nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw zależnych do utworów i baz danych. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
 1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
 2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w ich części.
 1. Portal oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
 2. Gdy prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują osobom trzecim Usługodawca dysponuje umowami zawartych z tymi osobami lub dokonuje ich prezentacji na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Zamieszczający Materiały w Portalu Użytkownik oświadcza, (w zakładce Dla Autorów)  że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad , w tym wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dotyczącym swych działań , w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów prawa.
§ 8
Obowiązki i prawa użytkownika portalu
 1. 1.Użytkownik w ramach korzystania z Portalu zobowiązuje się nie naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności majątkowych praw autorskich oraz praw i dóbr osób trzecich.
 2. 2.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
f) nieuprawnionej działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
g) zaniechania jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu.
h) zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody powstałe z tego tytułu.
§ 9
Dane osobowe w Portalu internetowym
 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Portalu internetowego jest Wodociągowiec.pl Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Portalu internetowego zbierane są w celach marketingowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Portalu internetowego mogą być:
 1. w przypadku Użytkowników, którzy korzystają z Portalu internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. w przypadku Użytkowników, którzy korzystają z Portalu internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Portalu internetowym.
4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
§ 10
 Odpowiedzialność usługodawcy
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 2. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą
 3. stan i aktualność informacji pobranych z Portalu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników i ich przydatność dla Użytkowników;
 4. stan i zawartość Materiałów zamieszczanych w Portalu przez Użytkowników;
 5. niezależne od Usługodawcy i niezawinione przez Usługodawcę błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu
 6. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań lub zaniechań Użytkownika;
2.   Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
3.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1.  Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
2.  Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodociagowiec.pl lub listownie na adres: Wodociągowiec.pl Sp. z o.o. 72-100 Nowogard ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 68a
3.   Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 
§ 12
Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdej chwili. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich bezwarunkową akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.
 4. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu kierunekenergetyka.pl.
 6. Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem www.wodociagowiec.pl  w zakładce Regulamin.