Loading...

Wyszukaj w naszym serwisie

HANNA SIWEK

Image placeholder

Dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT kieruje zespołem  badawczym  Pracowni Chemii Ogólnej i Analizy Środowiska w Katedrze Bioinżynierii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Od 2014 roku jest  kierownikiem Studiów Podyplomowych „Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków”, które są realizowane na tym samym wydziale. Jest absolwentką Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej oraz doktorem nauk chemicznych w zakresie chemii środowiska. Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie kształtowania i ochrony środowiska uzyskała w  2012 roku.  Jest autorem lub współautorem 75 artykułów naukowych ściśle związanych z jakością wód powierzchniowych oraz ich eutrofizacją ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i procesów mobilizacji bioprzyswajalnych związków fosforu w wodach powierzchniowych. Aktualnie prowadzi badania nad proekologicznymi sorbentami do dezaktywacji fosforu w środowisku wodnym. Jest współautorem 6 zgłoszeń patentowych i dwóch patentów, uczestniczy w realizacji polskich i międzynarodowych projektów badawczych

Woda - cud naszej codzienności

Ludzie to przede wszystkim jednak woda

Felieton kadry naukowej ZUT Szczec…

Kadra naukowa ZUT o stanie jakości wód w dolnym odcinku skażonej Odry

Felieton kadry naukowej ZUT w spra…

Brak poprawy jakości wód w dolnym biegu rzeki Odry