Prawo wodne

Zmiany w prawie wodnym - jest podpis Prezydenta

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 25 lipca 2022 07:55

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo wodne. Zmiany dotyczą głównie przepisów w obszarze ścieków komunalnych i dostosowania ich do unijnych wymogów.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta zmiany w ustawie – Prawo wodne, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, mają przede wszystkim na celu:

1) realizację kamienia milowego odnoszącego się do monitorowania i kontroli indywidualnych systemów oczyszczania ścieków ujętego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach reformy B3.1. „Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich” zawartego w celu B3. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska”;

2) dostosowanie przepisów prawa krajowego do wymagań dyrektywy 91/271/EWG;

3) doprecyzowanie procedur związanych z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji;

4) doprecyzowanie postępowania dotyczącego przygotowania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK);

5) wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków aglomeracji w zakresie ich dostosowania do wymogów dyrektywy 91/271/EWG oraz w przypadku niewywiązywania się z obowiązku w zakresie sprawozdawczości z realizacji KPOŚK. Z uwagi na prewencyjny charakter kar ich stawkę ustalono w wysokości do 10 000 zł;

6) doprecyzowanie obowiązków gmin związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi;

7) zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych w przedmiocie działań wymagających uzyskania zgody wodnoprawnej;

8) uregulowanie kwestii dotyczących opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości z takich oczyszczalni, oraz obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości, gminy i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania oczyszczalni i transportu nieczystości;

9) doprecyzowanie zakresu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych i procedury jego przyjmowania;

10) wykonanie wniosku Najwyższej Izby Kontroli skierowanego do Prezesa Rady Ministrów przedstawionego w ramach kontroli pn. „Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach turystycznych”, wniosku Najwyższej Izby Kontroli skierowanego do Ministra Infrastruktury przedstawionego w ramach kontroli pn. „Realizacja zadań dotyczących odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przez wybrane gminy województwa opolskiego”, a także wniosków Najwyższej Izby Kontroli z kontroli pn. „Wykonywanie przez gminy woj. lubuskiego zadań w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Ustawa zakłada także wyeliminowanie wątpliwości w zakresie formy przyznawanych dotacji Wodom Polskim z budżetu państwa i wprowadzenie możliwości przyznawania dotacji podmiotowych zamiast wyłącznie dotacji celowych. Przedmiotowa zmiana ma zapewnić dostosowanie formy przyznawanych dotacji do wymogów prawnych.

Nowela Wprowadza rozwiązania usprawniające proces sprawozdawczy z KPOŚK, polegających na wzywaniu gmin przez PGW WP do uzupełniania i poprawiania przekazywanych dokumentów, a także wprowadzenie sankcji za naruszenie w tym zakresie obowiązków, mimo uprzedniego informowania o występujących uchybieniach.

Dodatkowo wprowadza się przepisy określające zasady współpracy gmin w aglomeracji w zakresie obowiązków sprawozdawczych na potrzeby KPOŚK, a także współpracy między regionalnymi zarządami gospodarki wodnej w zakresie obowiązków wynikających z KPOŚK.

W nowelizacji rozszerzono zakres pojęcia „nieczystości ciekłe” przez objęcie tym określeniem także ścieków gromadzonych w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. W obecnym stanie prawnym wątpliwości budzi kwalifikacja nieczystości znajdujących się w takich osadnikach. W związku z powyższym przedmiotowa zmiana zapewni, że w tym zakresie nieczystości zbierane w takich osadnikach będą kwalifikowane jako nieczystości ciekłe, a nie jako odpady.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 12, art. 2 pkt 2 i 8 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r- podaje Kancelaria Prezydenta.

Redaktor Wodociągowiec

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 25 lipca 2022 07:55
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Komisja Europejska przyj…

  29,3 mld euro do 2027 na infrastrukturę, klimat i środowisko

  Częstochowskie wodociągi…

  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wręczył jubileuszowe certyfikaty

  Niebeskie Źródła na Mazo…

  Pulsujące gejzery w Polsce

  W Nowym Targu "szamba" p…

  Nowy Targ: właściciele zbiorników bezodpływowych muszą liczyć się z inspekcją