Sponsorowane

ZSI UNISOFT – rozwiązania klasy ERP i GIS w jednym systemie!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 1 grudnia 2020 19:25

ZSI UNISOFT – rozwiązania klasy ERP i GIS w jednym systemie!

Coraz bardziej złożony świat, coraz większa ilość docierających do ludzi informacji, a także rozwój nowych technologii ich przetwarzania i przesyłania, nakładają na użytkowników systemów informatycznych coraz więcej zadań oraz czynności do wykonania. Dlatego też coraz trudniej realizować w przedsiębiorstwie model rozwiązań informatycznych, w którym kluczowe systemy - z punktu widzenia jego funkcjonowania - pochodzą od różnych dostawców, wymuszając na użytkownikach konieczność wielokrotnego wprowadzania i przetwarzania tych samych danych w ramach całości użytkowanego oprogramowania.

Wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości, firma UNISOFT - od ponad 35 lat wspierająca swoich Klientów w rozwoju efektywności pracy oraz pełnym wykorzystaniu możliwości użytkowanego przez nich oprogramowania - połączyła w jednym, w pełni zintegrowanym systemie funkcjonalności rozwiązań klasy ERP, BI czy CRM z zaawansowanymi możliwościami rozwiązania klasy GIS.

Stworzenie unikatowego w skali rynku rozwiązania jest odpowiedzią firmy UNISOFT na rosnące potrzeby użytkowników. W dużej mierze wynikają one z coraz większej ilości gromadzonych w systemach danych, konieczności ich szybkiego pozyskiwania i analizowania, a także nowoczesnego i przejrzystego ich prezentowania. W obliczu nowych możliwości, dla wielu przechowywanych w systemie danych, mapa stała się najbardziej naturalną metodą ich udostępniania.

Uzupełnienie własnego systemu o oprogramowanie geoprzestrzenne, pozwoliło firmie UNISOFT zaoferować Klientom rozwiązanie, reprezentujące całkowicie nową, dotychczas nie występującą na rynku jakość, bazującą na następujących właściwościach:

 • Koherentność – jako rozwinięcie idei integracji. W najnowszej wersji ZSI UNISOFT zagadnienia
  z dziedziny ekonomicznej i zarządczej nie tyle integrują się z zagadnieniami technicznymi, co stanowią wraz z nimi spójną, nierozróżnialną całość. Przystępując do głębokich modernizacji dotychczasowego produktu uznano, że integracja, rozumiana jako przedsięwzięcie zmierzające do zapewnienia efektywnej współpracy produktów czy obszarów, które w dowolnym etapie swego cyklu życia były odrębnymi bytami, nie może konkurować z powodzeniem z rozwiązaniami, w którym koherentność jest cechą immanentną – nadrzędną i powszechną. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia, w odróżnieniu od projektów, w których ERP oraz GIS to odrębne produkty (czasem pochodzące od tego samego dostawcy), w ZSI UNISOFT wzajemne odwołania do dowolnych danych z każdego obszaru nie podlegają żadnym ograniczeniom.
 • Skalowalność – pozwala na uniknięcie zagrożeń klasycznych projektów integracyjnych, wynikających
  z określania zakresu współpracy pomiędzy systemami w początkowej fazie wdrożenia. Na tak wczesnym etapie świadomość użytkowników co do możliwości systemów jest zwykle bardzo ograniczona,
  a świadomość bariery kosztów oraz występujące często ograniczenia w dostępności zasobów nie działają stymulująco na innowacyjność uczestników projektu. Możliwość swobodnego odwzorowania
  w zmodyfikowanym ZSI UNISOFT pojawiających się nowych potrzeb w dowolnym momencie jego eksploatacji znacząco poprawia ten stan rzeczy i w konsekwencji podnosi poziom satysfakcji użytkowników systemu.
 • Wizualizacja geoprzestrzenna danych – mapa jest naturalną kanwą prezentowania danych w systemach GIS. ZSI UNISOFT wykorzystuje ją nie tylko do niezwykle atrakcyjnego przedstawiania danych, dotyczących świadczonych usług, majątku sieciowego oraz innych składników majątku trwałego, lokalizowania takich zdarzeń, jak awarie czy zlecenia, ale również niesie za sobą potencjał wykorzystywania jej w szeregu innych zastosowań, związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
 • Nieograniczony dostęp do informacji – dostęp do danych ZSI UNISOFT zależy wyłącznie od uprawnień, posiadanych przez użytkownika, a nie od użytkowanego na co dzień narzędzia informatycznego bądź zakresu zrealizowanego projektu integracyjnego. W odniesieniu do  dostępu do danych i funkcjonalności systemu ulega zatarciu podział na informację ekonomiczną i techniczną. Każdy pracownik, o ile pozwala na to rola, jaką odgrywa w organizacji, może komponować informację w oparciu o dowolne dane systemu.
 • Zarządzanie ukierunkowane na procesy (process driven management) – architekci systemu, realizując koncepcję zarządzania zorientowanego na procesy, zastosowali szereg rozwiązań technicznych, pozwalających na efektywną implementację nawet wyjątkowo złożonych procesów biznesowych. W ich ramach kolejni użytkownicy systemu komunikują się, przekazując sobie informacje o obiektach, zgodnie z kolejnymi krokami ich cyklu występowania w systemie (np. wieloetapowa i wielowariantowa ścieżka akceptacji i płatności za fakturę zakupu). Idea ta opiera się na zrealizowanym (wg koncepcji WorkFlow), zaawansowanym systemie ZOI (Zarządzanie Obiegiem Informacji), stanowiącym element pakietu.
 • Bezpieczeństwo informacji – pomimo możliwości, jakie oferuje system w zakresie dystrybucji informacji, efektywny dostęp do danych zależy od nadanych przywilejów i uprawnień, co zabezpiecza przed niepożądanym ich upowszechnianiem.
 • Zgodność interfejsu i zasad pracy z systemem – interfejs w każdym miejscu systemu, niezależnie od tego, czy chodzi o obsługę dowolnej formatki ekranowej z danymi, narzędzi selekcji i wyszukiwania danych, tworzenia oraz uruchamiania zestawień, czy dowolnymi innymi aspektami pracy z systemem – zbudowany jest wg tych samych zasad.

ZSI UNISOFT – zintegrowany system informatyczny z modułem informacji przestrzennej jest zaawansowanym narzędziem, wspomagającym zarządzenie przedsiębiorstwem, obejmującym swym zasięgiem niemal wszystkie jego działy.

Nieustannie pogłębiająca się świadomość użytkowników co do możliwych kierunków dalszego zastosowania technik informatycznych w zarządzaniu, zmian przepisów i wprowadzania nowych instrumentów prawa oraz obserwacja rynku i trendów technologicznych przyczyniają się do ciągłego poszerzania oferty Firmy o nowe moduły lub rozwoju już istniejących.

Intensywność ostatnich zmian oraz wyjątkowa ich wartość użytkowa pozwalają traktować ZSI UNISOFT jako istotnie różniącą się od wcześniejszych wersję rozwojową produktu. W ramach nowo wprowadzonych do oferty modułów - poza wspomnianym wyżej modułem GIS, odpowiedzialnym za wsparcie zarządzania majątkiem sieciowym - system poszerzono także m.in. o: Ewidencję Dokumentacji Technicznej, aplikacje mobilne mTransport i mMagazyn, ZFŚS - wspierający funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, RNŚ - Rozliczenie Norm Środowiskowych - moduł wspierający, we współpracy z zewnętrznym oprogramowaniem laboratorium, naliczanie opłat z tytułu przekraczania norm środowiskowych dla nieczystości, Pulpit Menedżera - nowoczesne i efektowne oprogramowanie menadżerskie, e-Sprawozdania - narzędzie, wspomagające składanie przez podmioty sprawozdań w wersji elektronicznej oraz stanowiące repozytorium informacji
o kondycji przedsiębiorstwa na przestrzeni kolejnych okresów.

Zadaniem modułu GIS - który wraz z szeregiem wcześniej istniejących, obecnie istotnie zmodyfikowanych modułów i funkcjonalności, takich jak Infrastruktura, Majątek Trwały, Zlecenia, Remonty, BOK oraz eBOK - jest obsługa wszystkich zagadnień, związanych z zarządzaniem infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Oprogramowanie to powstało na bazie kompetencji nowo utworzonego zespołu, w skład którego wchodzą legitymujący się wieloletnim doświadczeniem specjaliści w dziedzinie GIS, a także w oparciu o doświadczenie, uzyskane z szeregu zrealizowanych projektów wdrożeniowych, również tych, w których ZSI UNISOFT został zintegrowany z systemami informacji przestrzennej firm partnerskich.

Efektywne połączenie w jednym produkcie narzędzi dedykowanych szerokiemu spectrum użytkowników, reprezentujących  wszystkie działy przedsiębiorstwa, a nade wszystko zwiększenie wartości informacji w nim gromadzonych za sprawą usprawnienia metod jej wykorzystania i dystrybucji, należy uznać za przejaw swoistej synergii, nie mającej odpowiednika na rynku systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Innowacyjność stworzonego przez firmę rozwiązania dostrzegła Komisja Konkursowa, przyznając systemowi ZSI UNISOFT Nagrodę GRAND PRIX podczas XXVII Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2019
.

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

www.unisoft.com.pl

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 1 grudnia 2020 19:25
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Wywiad z prezesem Wodoci…

  Łukasz Brzózka: Nie osiadamy na laurach ani nie zwalniamy tempa

  ZWIK Grodzisk Mazowiecki…

  ZWIK Grodzisk Mazowiecki: raport z postępów prac na oczyszczalni ścieków w Chrzanowi…

  Wodą dowożą im beczkowoz…

  Wodociąg wyczerpany, w kranach sucho

  Fuzja w Łodzi: Połączą Z…

  Oszczędności i cięcie kosztów