Inne

Porozumienie ws przeciwdziałania degradacji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 20 lipca 2022 09:36

15 lipca w Olsztynie, w obecności Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i Wiceministra Środowiska i Klimatu Jacka Ozdoby, przedstawiciele instytucji zajmujących się gospodarką wodną, ochroną środowiska, straży rybackiej, nadzoru budowlanego, policji, samorządu oraz regionalnego zarządu gospodarki wodnej podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania w ramach zapewnienia optymalnej ochrony mazurskich jezior i rzek przed dewastacją. 

Porozumienie podpisali Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Mirosław Markowski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski - Piotr Opaczewski, Agata Moździerz - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Piotr Jakubowski - Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki, Joanna Kazanowska - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Szczepan Worobiej - Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, Maciej Kotarski - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz inspektor Arkadiusz Sylwestrzak -  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Strony porozumienia będą współdziałać w zakresie kontroli i zwalczania nielegalnych działań ze strony wszystkich użytkowników śródlądowych wód powierzchniowych administrowanych przez Wody Polskie. W przypadku potwierdzenia naruszenia przepisów ustawy Prawo wodne, Wody Polskie będą zawiadamiać o zdarzeniu współpracujące instytucje, które w ramach swoich kompetencji będą podejmować interwencje - kontrole, inspekcje lub oględziny w terenie.

Interesariusze postanowienia będą wspólne wystosowywać do właściwych resortów propozycje kierunku zmian legislacyjnych w celu optymalnej ochrony jezior i rzek przed dewastacją. Zacieśnienie współpracy oraz nowelizacje prawa przyniosą dwa wymierne skutki. Z jednej strony pozwolą skończyć z sytuacją, kiedy organy ścigania nielegalny proceder niszczenia środowiska naturalnego traktowały bez należytej uwagi.  Z drugiej strony, ukrócą proceder w którym dewastatorzy umyślnie łamią prawo, wliczając wyroki i kary grzywny w koszt nielegalnych, często milionowych prac prowadzonych nad brzegami jezior i rzek.

Odpowiednie służby będą interweniować w razie dewastacji brzegów rzek i jezior, zwłaszcza w wypadku niszczenia roślinności szuwarowej, nielegalnej wycinki drzew i krzewów, naruszenia linii brzegowej przez wykonanie robót ziemnych, potwierdzonych nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych w postaci pomostów o parametrach spełniających wymóg konieczności posiadania pozwolenia na budowę, nielegalnego grodzenia nieruchomości przyległych do śródlądowych wód powierzchniowych, czyli rzek i jezior, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.

Niestety, niszczenie brzegów rzek i jezior jest dużym problemem, obserwowanym zarówno przez pracowników Wód Polskich, jak i lokalnych mieszkańców, czy turystów. Tylko w tym roku na terenie m.in. Krainy Wielkich Jezior Mazurskich linia brzegowa została umyślnie zdewastowana aż 100 razy! Niszczenie brzegów jezior w większości przypadków następuje w granicach ustanowionych form ochrony przyrody, takich jak obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, czy parki krajobrazowe.

Należy pamiętać o tym, że dewastacja środowiska naturalnego często jest nieodwracalna. Każda niewłaściwa ingerencja człowieka w linię brzegową może przyczyniać się do pogorszenia jakości wód oraz przyspieszać degradację jeziora i jego eutrofizację. Usuwając szuwary, niszczone są potencjalne miejsca lęgowe wielu gatunków ptactwa oraz środowisko życia pozostałych gromad zwierząt ściśle powiązanych z ekosystemami wodnymi m. in.: ryb, płazów, gadów, ssaków, czy owadów. System korzeniowy roślinności strefy brzegowej pełni funkcję naturalnego umocnienia brzegów zbiorników wodnych - zapobiegając procesom erozji wodnej. Strefa brzegowa charakteryzująca się różnorodnością występujących gatunków roślin ma nieoceniony wpływ na jakość wody. Roślinność oczyszcza wody z fosforanów, azotanów, metali ciężkich oraz innych toksycznych dla zwierząt wodnych substancji i natlenia dno zbiorników wodnych co ma przede wszystkim duże znaczenie w przypadku małych, płytkich jezior.

Ulotka informacyjna do pobrania klikając tutaj

Żródło: PGW Wody Polskie

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 20 lipca 2022 09:36
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Firma STRABAG wybuduje s…

  Syfon pod Nogatem

  11 kilometrów sieci do …

  Wadowice: misja wodociąg, czyli 11 km sieci za 3,5 mln zł

  83 lata Zakładu Filtrów …

  Piękna historia obiektu MPWiK Warszawa

  W kranach popłynie woda …

  Świnoujście z pionierskim projektem