Inne

Porozumienie ws przeciwdziałania degradacji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 20 lipca 2022 09:36

15 lipca w Olsztynie, w obecności Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i Wiceministra Środowiska i Klimatu Jacka Ozdoby, przedstawiciele instytucji zajmujących się gospodarką wodną, ochroną środowiska, straży rybackiej, nadzoru budowlanego, policji, samorządu oraz regionalnego zarządu gospodarki wodnej podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania w ramach zapewnienia optymalnej ochrony mazurskich jezior i rzek przed dewastacją. 

Porozumienie podpisali Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Mirosław Markowski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski - Piotr Opaczewski, Agata Moździerz - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Piotr Jakubowski - Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki, Joanna Kazanowska - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Szczepan Worobiej - Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, Maciej Kotarski - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz inspektor Arkadiusz Sylwestrzak -  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Strony porozumienia będą współdziałać w zakresie kontroli i zwalczania nielegalnych działań ze strony wszystkich użytkowników śródlądowych wód powierzchniowych administrowanych przez Wody Polskie. W przypadku potwierdzenia naruszenia przepisów ustawy Prawo wodne, Wody Polskie będą zawiadamiać o zdarzeniu współpracujące instytucje, które w ramach swoich kompetencji będą podejmować interwencje - kontrole, inspekcje lub oględziny w terenie.

Interesariusze postanowienia będą wspólne wystosowywać do właściwych resortów propozycje kierunku zmian legislacyjnych w celu optymalnej ochrony jezior i rzek przed dewastacją. Zacieśnienie współpracy oraz nowelizacje prawa przyniosą dwa wymierne skutki. Z jednej strony pozwolą skończyć z sytuacją, kiedy organy ścigania nielegalny proceder niszczenia środowiska naturalnego traktowały bez należytej uwagi.  Z drugiej strony, ukrócą proceder w którym dewastatorzy umyślnie łamią prawo, wliczając wyroki i kary grzywny w koszt nielegalnych, często milionowych prac prowadzonych nad brzegami jezior i rzek.

Odpowiednie służby będą interweniować w razie dewastacji brzegów rzek i jezior, zwłaszcza w wypadku niszczenia roślinności szuwarowej, nielegalnej wycinki drzew i krzewów, naruszenia linii brzegowej przez wykonanie robót ziemnych, potwierdzonych nielegalnie wykonanych urządzeń wodnych w postaci pomostów o parametrach spełniających wymóg konieczności posiadania pozwolenia na budowę, nielegalnego grodzenia nieruchomości przyległych do śródlądowych wód powierzchniowych, czyli rzek i jezior, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.

Niestety, niszczenie brzegów rzek i jezior jest dużym problemem, obserwowanym zarówno przez pracowników Wód Polskich, jak i lokalnych mieszkańców, czy turystów. Tylko w tym roku na terenie m.in. Krainy Wielkich Jezior Mazurskich linia brzegowa została umyślnie zdewastowana aż 100 razy! Niszczenie brzegów jezior w większości przypadków następuje w granicach ustanowionych form ochrony przyrody, takich jak obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, czy parki krajobrazowe.

Należy pamiętać o tym, że dewastacja środowiska naturalnego często jest nieodwracalna. Każda niewłaściwa ingerencja człowieka w linię brzegową może przyczyniać się do pogorszenia jakości wód oraz przyspieszać degradację jeziora i jego eutrofizację. Usuwając szuwary, niszczone są potencjalne miejsca lęgowe wielu gatunków ptactwa oraz środowisko życia pozostałych gromad zwierząt ściśle powiązanych z ekosystemami wodnymi m. in.: ryb, płazów, gadów, ssaków, czy owadów. System korzeniowy roślinności strefy brzegowej pełni funkcję naturalnego umocnienia brzegów zbiorników wodnych - zapobiegając procesom erozji wodnej. Strefa brzegowa charakteryzująca się różnorodnością występujących gatunków roślin ma nieoceniony wpływ na jakość wody. Roślinność oczyszcza wody z fosforanów, azotanów, metali ciężkich oraz innych toksycznych dla zwierząt wodnych substancji i natlenia dno zbiorników wodnych co ma przede wszystkim duże znaczenie w przypadku małych, płytkich jezior.

Ulotka informacyjna do pobrania klikając tutaj

Żródło: PGW Wody Polskie

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 20 lipca 2022 09:36
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Wodociągi Kieleckie od l…

  Na pikniku podawano gazowaną kranówkę

  Nowelizacja prawa wodneg…

  Zmiany dla gmin, więcej praw dla Wód Polskich

  Budowa wodociągu kosztow…

  Sosnowieckie Wodociągi

  Tarcza „Jolanta” rozpocz…

  Budowa kolektora Mokotowskiego Bis w Warszawie wkroczyła w kluczową fazę