Działalność bieżąca

Nowy Komentarz do "ustawy o zbiorowym" już dostępny

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 10 czerwca 2022 08:49

Od 30 maja br. dostępny jest najnowszy komentarz do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wydany przez Wydawnictwo C.H. Beck. Komentowany językiem specjalistów, praktyków i prawników akt prawny pozwoli na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także gmin dla których zbiorowe dostarczanie wody i odbiór ścieków jest zadaniem własnym.

Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy fakt, iż wśród siedmiu współautorów Komentarza, dwoje występuje w roli ekspertów Wodociągowca.pl. Chodzi mianowicie o Pana doktora Krzysztofa Filipka, stałego eksperta naszego portalu oraz Panią Agnieszkę Zając, prawnika, eksperta w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej ds. taryf, którą mieliśmy przyjemność gościć 14 grudnia ubiegłego roku podczas Kawy z ekspertem, kiedy to rozmawialiśmy o procesie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Pan Krzysztof Filipek opisał w nowym Komentarzu m.in. obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, katalog celów kontroli, aspektów związanych z odcięciem dostaw wody, zakazów dotyczących wprowadzania substancji do urządzeń kanalizacyjnych, zobowiązań dostawcy ścieków przemysłowych, nadzoru nad jakością wody, systemu jakości prowadzonych badań, sprawozdawczości, stosowania metod alternatywnych w badaniach jakości wody, czy też delegacji ustawowej do wydawania w drodze rozporządzeń istotnych wymagań i zasad związanych z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

"Wydany własnie Komentarz do ustawy o zbiorowym zaopatrzebiu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pozycją długo oczekiwaną przez branżę. Stanowi bardzo konkretny komentarz, pomocny zarówno w bieżącym zarządzaniu jak i w wielu spornych sytuacjach. Opracowało go grono doświadczonych prawników i praktyków z dziedziny wodociągów i kanalizacji. Uważam, że Komentarz powinien znaleźć się w każdej firmie wodociągowo - kanalizacyjnej w Kraju i stanowić źródło wiedzy dla ich pracowników" - powiedział Krzysztof Filipek.

Pani Agnieszka Zając odniosła się natomiast do zadań organu regulacyjnego, w szczególności do jego właściwości i zadań, delegacji ustawowej, stosowania przez niego przepisów prawa. Pani Zając opisała również procedury rozstrzygania sporów i odwołań, a także do aspekty zawyżania cen i stawek w zakresie odmowy zatwierdzania taryf oraz postępowań w sprawie wymierzania kary pieniężnej przedsiębiorstwu wod-kan.

Dzięki tej publikacji, odbiorcy, przede wszystkim Prezesi Spółek komunalnych, księgowi, samorządy oraz prawnicy działający w branży,  dowiedzą się między innymi jak przygotować wniosek taryfowy oraz jak wygląda procedura jego zatwierdzenia – mówi Pani Agnieszka Zając„Najistotniejsze bowiem jest to, że minął już rok od drugiej taryfikacji prowadzonej przez niezależnego regulatora, Wody Polskie. Druga taryfikacja upłynęła pod znakiem wielu spraw sądowych, co oznacza, że na dzień dzisiejszy mamy już jednolite orzecznictwo sądowo administracyjne odnoszące się do postępowania dowodowego, które powinien, a nawet obowiązany jest w nieograniczonym zakresie przeprowadzić regulator. Ponadto w komentarzu wyjaśniono najbardziej sporny i kontrowersyjny aspekt zatwierdzania taryf wodno-ściekowych, którym jest 45-dniowy termin, w którym należy wydać decyzję zatwierdzającą, albo odmawiającą zatwierdzenia taryfy. W pierwszym kwartale br. ukazały się orzeczenia sądowe, które odnajdziemy w komentarzu, potwierdzające, iż przedmiotowy termin należy obliczać w sposób właściwie przyjęty przez regulatora, a więc przy uwzględnieniu okresów wstrzymujących jego bieg. Jednakże ustawowe kompetencje organów regulacyjnych nie sprowadzają się jedynie do zatwierdzenia taryf. Komentarz prezentuje zadania Wód Polskich wykonywane zarówno na poziomie regionalnym, jak i przez Prezesa PGW WP. Również i w tym zakresie publikacja jest warta nabycia, gdyż szczegółowo przedstawia instancyjny tok postępowania, a więc tryb odwoławczy i sądowy” – dodaje Pani Agnieszka Zając

W komentarzu wyjaśniono tryb wnoszenia odwołań i zażaleń na akty administracyjne wydawane przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz szczegółowo wyjaśniono jak przebiega tryb odwoławczy jakiego typy w okolicznościach danego stany faktycznego Prezes PGW WP wydaje decyzje. W komentarzu poruczono także sporny dotychczas tryb wezwań do złożenia dokumentów, informacji i wyjaśnień. Odnajdziemy w nim również merytoryczne i procesowe aspekty rozstrzygania sporów i nakładania kar pieniężnych. 

Publikacja z pewnością pozwala na uporządkowanie wiedzy i dogłębne poznanie specyfiki regulatora.

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 10 czerwca 2022 08:49
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Goleniów: „ucieczka osad…

  O sprawie poinformowano Inspektorat Ochrony Środowiska

  Nagrodzeni za budowę ins…

  Kryształowa Cegła dla MPWiK w Rzeszowie

  64 mln złotych na bezpie…

  Uchronić Kędzierzyn-Koźle przed ewentualnymi powodziami

  Woda wraca do Malty

  Wybrano 4 tys. m3 mułu i mnóstwo śmieci