Inne

Ważna inicjatywa dla bezpieczeństwa wód

Szymon Różański Dodany dnia: 13 lutego 2023 11:21

Międzynarodowa inicjatywa dla stworzenia środowisk miejskich wolnych od niebezpiecznej rtęci - LIFE MERCURY FREE, realizowana w Łodzi i Krakowie - zostanie wsparta dotacjami z programu LIFE oraz NFOŚiGW.

Przedsięwzięcie LIFE MERCURY-FREE poświęcone będzie problemowi skażenia środowiska rtęcią̨, groźnego pierwiastka dla zdrowia ludzi i zwierząt. Jak stwierdzono w raporcie Europejskiej Agencji Środowiska „Rtęć́ w środowisku Europy - priorytet dla działań́ na poziomie europejskim i globalnym”, poziom rtęci w atmosferze przekroczył nawet o 500 % poziomy naturalne. W oceanach zanotowano jej stężenie o przeszło 200 % wyższe od naturalnego. Może to powodować poważne obciążenia dla środowiska naturalnego, w tym także dla zdrowia ludzi. Ze względu na swoją toksyczność, rtęć jest ograniczana lub wycofywana z produktów dostępnych na terenie Europy, ale nadal w znacznych ilościach jest w nich odnotowywana. Zbyt duże jej stężenie znajduje się w powietrzu, glebie, wodzie oraz także w ekosystemach fauny i flory lądowej oraz wodnej. Zanieczyszczenie środowiska rtęcią może następować przez emisje przemysłowe i komunikacyjne, nieodpowiedzialne gospodarowanie odpadami, a także rolnictwo bez elementu prośrodowiskowego lub też przez wprowadzanie na powszechny rynek produktów z udziałem tego pierwiastka.

Akcja LIFE MERCURY FREE będzie uświadamiać jak bardzo skażenie środowiska naturalnego rtęcią̨ może pochodzić z używanych na co dzień produktów zawierających rtęć́, na co ma wpływ niewłaściwie ich traktowanie i używanie przez konsumentów. Kompleks uświadamiających aktywności edukacyjnych, pomagających społecznościom miejskim zadbać o środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców prowadzony będzie w Polsce do końca października 2025 r.

Głównym celem inicjatywy ma być zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska rtęcią̨ zawartą w produktach gospodarstwa domowego, co osiągnięte zostanie poprzez szeroko zakrojoną edukację merytoryczną przy zapewnieniu wsparcia informacyjnego.

Przeprowadzona zostanie szeroka kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zmiany zachowań́, co pomoże w stworzeniu Społeczności Miejskich Wolnych od Rtęci w miastach uczestniczących w projekcie. Zastosowana zostanie przy tym metodologia Dialogu Wielu Interesariuszy w celu wspólnego poszukiwania rozwiązania problemu. Działania będą prowadzone w czterech miastach o podobnej charakterystyce: obok Łodzi i Krakowa w Polsce, również we Lwowie i Iwano-Frankowsku na Ukrainie. Trzy kolejne miasta - Larissa w Grecji, Evora w Portugali oraz Camerino we Włoszech wdrożą wypracowane i najlepsze rozwiązania - będą̨ ośrodkami kontrolnymi i pierwszymi replikatorami wyników projektu.

Projekt prowadzony w Polsce - w Łodzi i w Krakowie zostanie wsparty z programu LIFE ponad ok. 1,3 mln zł dotacji, z kolei dotacja z NFOŚiGW wyniesie 760 tys. zł. Beneficjentem koordynującym jest Politechnika Łódzka, która otrzyma ok. 541 tys. zł, a współbeneficjentem - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie z dotacją blisko 223 tys. zł.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: NFOŚiGW

 fot. shutterstock

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 13 lutego 2023 11:21
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Krzysztof Woś i Wojciech…

  Zmiany w zarządzie PGW Wody Polskie

  Prace pochłoną ponad 80 …

  We Włocławku modernizują sieć wod-kan

  Krakowskie Wodociągi wal…

  Nowy program gospodarki ściekowej